Οι ομάδες-στόχοι του έργου περιλαμβάνουν:

  • Οι επαγγελματίες DevOps των έξυπνων πόλεων , είτε είναι άνεργοι είτε εργάζονται σε μεγάλες πόλεις: περισσότεροι από 700 θα χρησιμοποιήσουν το MOOC (ανοιχτό σε όλους) ενώ 100 θα εγγραφούν στο εξειδικευμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Θα βελτιώσουν τις ψηφιακές και μεταβιβάσιμες ικανότητές τους, θα αποκτήσουν εργασιακή εμπειρία, θα ενημερώσουν τις τεχνικές τους δεξιότητες, θα ενημερωθούν για τις νέες εξελίξεις. Ταυτόχρονα θα επιτύχουν ROI της εκπαίδευσης, θα αποκτήσουν μια διεθνή προοπτική του τομέα και θα ανταλλάξουν εμπειρίες με τους συνομηλίκους τους, γεγονός που θα αυξήσει την απασχολησιμότητά τους και τις προοπτικές σταδιοδρομίας τους. Αυτό θα βελτιώσει τις συνθήκες για την καινοτομία, την ανάπτυξη και τη δημιουργικότητα. Οι επαγγελματίες DevOps των έξυπνων πόλεων θα αντιμετωπιστούν μέσω τομεακών οργανώσεων και συλλόγων έξυπνων πόλεων.
  •  Τομεακές οργανώσεις και ενώσεις έξυπνων πόλεων: το σχέδιο στοχεύει στη βελτίωση των επιπτώσεών τους σε τοπικό και εθνικό επίπεδο, με αποτέλεσμα την αύξηση των μελών και τη βελτίωση των υπηρεσιών προς τα μέλη, την καθιέρωση διεθνών εταιρικών σχέσεων, την αύξηση της προβολής σε ευρωπαϊκό επίπεδο και την έγκαιρη προσαρμογή στις μελλοντικές αλλαγές χρησιμοποιώντας τους χάρτες πορείας εκμετάλλευσης. Τέτοιοι παράγοντες συμμετέχουν ήδη και μέσω της συμμετοχής στο δίκτυο και των διεθνών εκδηλώσεων αναμένεται μεγάλη αύξηση.
  • Οι παροχείς ΕΕΚ: θα αποκτήσουν στρατηγικό πλεονέκτημα εκμεταλλευόμενοι τις ανάγκες σε ικανότητες και προσφορές κατάρτισης σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτό θα τους επιτρέψει να προσαρμοστούν στις πραγματικές τοπικές και εθνικές ανάγκες του τομέα και της αγοράς εργασίας, να δημιουργήσουν δεσμούς με τις έξυπνες πόλεις και να συμμετάσχουν σε ανταλλαγές διεθνών συγκριτικών προγραμμάτων σπουδών, διευρύνοντας έτσι τη βάση των μαθητών, να αποκτήσουν πρόσβαση σε ένα αποθετήριο ψηφιακών OER και καινοτόμων εργαλείων και μεθοδολογιών στην παροχή κατάρτισης, εμπλουτίζοντας έτσι την προσφορά κατάρτισης στον πολιτιστικό τομέα.
  •  Αρχές: Οι Ευρωπαϊκές αρχές θα αποκτήσουν σημαντικές πληροφορίες για το ESCO, το eCF, το EQF, το ECVET και το EQAVET σε έναν δυναμικά εξελισσόμενο τομέα, ενώ οι εθνικές αρχές θα κερδίσουν επίσης στοιχεία για τη διαμόρφωση / προσαρμογή πολιτικών και πρακτικών σε εθνικό επίπεδο. Θα συμμετέχουν μέσω στοχοθετημένων ειδικών εκδηλώσεων.
  •  Οι υπεύθυνοι για τη χάραξη πολιτικής και οι οργανισμοί απασχόλησης και πιστοποίησης: ενημερώνονται έγκαιρα για τα αναδυόμενα επαγγελματικά προσόντα, ενημερώνονται για τις τομεακές προοπτικές που μπορεί να αποδειχθούν χρήσιμες για την ανάπτυξη του NQF, ECVET και EQAVET σε εθνικό επίπεδο και για την υιοθέτηση ευέλικτων οδών και αναγνώρισης πρακτικές. Θα συμμετέχουν μέσω στοχοθετημένων ειδικών εκδηλώσεων.
  •  Το ευρύ κοινό: θα επωφεληθούν από την αυξημένη ποιότητα των υπηρεσιών.