Σχετικά με το έργο

ΤΟ ΚΙΝΗΤΡΟ ΜΑΣ:

Το έργο DEVOPS στοχεύει στην κάλυψη του χάσματος μεταξύ των απαιτήσεων των δημοτικών υπαλλήλων του σήμερα και του μέλλοντος, με έμφαση στην εκμετάλλευση αναδυόμενων προτύπων απασχόλησης, όπως είναι τα DevOps

Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΑΣ:

… είναι να δημιουργήσουμε ένα προφίλ εργασίας για τους επαγγελματίες Smart Cities DevOps.

ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΜΑΣ:

Το έργο θα παράγει ένα πλήθος διαφορετικών αποτελεσμάτων, εκτυπωμένων και ηλεκτρονικών, απτών και άυλων, συμπεριλαμβανομένων εκθέσεων, μεθοδολογιών και πολιτικών, προγραμμάτων σπουδών επαγγελματικής κατάρτισης, προτύπων, ψηφιακού περιεχομένου και εργαλείων, μαθημάτων, δημοσιεύσεων, εκδηλώσεων και κοινοτήτων πρακτικής.

ΒΑΣΙΚΟ ΜΑΣ ΜΕΣΟ:

Η κατάρτιση θα παρασχεθεί μέσω μιας ηλεκτρονικής πλατφόρμας που θα τονώνει το μοίρασμα και ανταλλαγή γνώσεων, εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών.

ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΜΑΣ:

Το SMART-DevOps θα βελτιώσει την ποιότητα και τη σύνθεση των δεξιοτήτων που διαθέτουν οι εξειδικευμένοι επαγγελματίες των έξυπνων πόλεων, αλλάζοντας τα χαρακτηριστικά της απασχολησιμότητας του τομέα των έξυπνων πόλεων και επηρεάζοντας τη συνολική ποιότητα της εμπειρίας που προσφέρεται στους πολίτες.
Το έργο φέρνει στο φως τα αναδυόμενα επαγγελματικά προσόντα στον τομέα των έξυπνων πόλεων και ταυτόχρονα αποδεικνύει την αποτελεσματικότητα των καινοτόμων μεθοδολογιών και εργαλείων για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση.

Το έργο αποσκοπεί:

  • Να προσδιορίσει τα προφίλ, τις αρμοδιοτήτες και τους ρόλους εργασίας των επαγγελματιών που συμμετέχουν στην διαδικασία DevOps των έξυπνων πόλεων.
  • Να σχεδιάσει και να παραδώσει προγράμματα σπουδών επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης που συνδυάζουν ψηφιακές και μεταβιβάσιμες δεξιότητες, συμπεριλαμβανομένου ενός MOOC, ανοικτού εκπαιδευτικού υλικού (OER), ηλεκτρονικής μάθησης, πρόσωπο με πρόσωπο κατάρτιση και την απόκτηση εμπειρίας μέσω της εργασιας.
  • Να οδηγήσει την εκπαίδευση στην Κύπρο, τη Γερμανία, την Ελλάδα και την Ιταλία και να αξιολογήσει την εμπειρία.
  • Να δημιουργήσει και να υποστηρίξει κοινότητες εργασίας όπου επαγγελματίες, εκπαιδευτές και εργοδότες θα συνεχίσουν να συνεργάζονται για τη βελτίωση του τομέα των έξυπνων πόλεων.
  • Να αναπτύξει σχέση με τα ευρωπαϊκά και εθνικά πλαίσια επαγγελματικών προσόντων και το ευρωπαϊκό πιστωτικό σύστημα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης για τη διευκόλυνση της κινητικότητας και της αναγνώρισης των δεξιοτήτων.
  • Να κάνει χρήση αναγνωρισμένων πλαισίων όπως το EQAVET και το e-CF για την διασφάλιση της ποιότητας και τη δυνατότητα μεταφοράς.