Πρόσκληση συμμετοχής στην Κοινότητα Πρακτικής του έργου (SmartDevOps Community of Practice)

 • Post author:
 • Post category:Νέα
Πρόσκληση συμμετοχής στην Κοινότητα Πρακτικής του έργου (SmartDevOps Community of Practice)

Το έργο, όπως έχει ήδη αναφερθεί, στοχεύει στον ορισμό τριών νέων επαγγελματικών προφίλ για όσους επιθυμούν να εργαστούν, σε παρούσα ή μελλοντική φάση, σε μία έξυπνη πόλη. Τα νέα αυτά επαγγελματικά προφίλ είναι:

 1. σχεδιαστής έξυπνης πόλης (City Planner),
 2. προϊστάμενος τμήματος πληροφορικής έξυπνης πόλης (Smart City ΙΤ Manager) και
 3. ειδικός ψηφιακών συστημάτων έξυπνης πόλης (Smart City IT Officer).

Ο σχεδιαστής έξυπνης πόλης είναι το υψηλόβαθμο στέλεχος που μπορεί να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις που προκύπτουν από τις ανάγκες της πόλης για ψηφιακό μετασχηματισμό, να ορίσει το πλαίσιο λειτουργίας των παρεχόμενων ψηφιακών υπηρεσιών αλλά και γενικότερα να αναπτύξει το στρατηγικό όραμα της έξυπνης πόλης.

Ο προϊστάμενος του τμήματος πληροφορικής έξυπνης πόλης θέτει στόχους και ορίζει στρατηγικές για το τμήμα πληροφορικής, με την υιοθέτηση κατάλληλων τεχνολογικών λύσεων, προκειμένου να υποστηρίξει την λειτουργία των ψηφιακών συστημάτων και υπηρεσιών του Δήμου ενώ παράλληλα είναι υπεύθυνος για το σχεδιασμό και υλοποίηση του ψηφιακού μετασχηματισμού.

Ο ειδικός ψηφιακών συστημάτων έξυπνης πόλης είναι εκείνος που μπορεί να αναλύσει τα οργανωτικά δεδομένα της πόλης, να ορίσει τις απαιτήσεις των πληροφοριακών συστημάτων, να εφαρμόσει τις διεργασίες ανάπτυξης λογισμικού με κατάλληλα εργαλεία και τεχνικές, να προτείνει λύσεις βελτίωσης, να σχεδιάζει και να λειτουργεί τόσο τις υφιστάμενες όσο και τις νέες ψηφιακές υπηρεσίες και να παρέχει υποστήριξη σε διαφορετικού τύπου χρήστες των εφαρμογών της έξυπνης πόλης.

Επιπλέον, ένας βασικός στόχος του έργου είναι να εκπαιδεύσει έναν αριθμό ατόμων, τόσο στελεχών Δήμων όσο και επαγγελματιών με ειδικότητες πληροφορικής ή σχετικές με την ανάπτυξη μιας έξυπνης πόλης, οι οποίοι επιθυμούν να γνωρίσουν αυτές τις τεχνολογίες και να εργαστούν στο μέλλον σε Δήμους ή οργανισμούς ΟΤΑ.

Η εκπαίδευση θα οδηγήσει στην ανάπτυξη πολύ σημαντικών γνώσεων και ικανοτήτων για τους ενδιαφερόμενους, οι οποίες σε γενικές γραμμές μπορούν να χωριστούν στις εξής κατηγορίες:

 • Ευρύτερες ικανότητες συμπεριφοράς. Περιλαμβάνει την ανάπτυξη των ικανοτήτων της δημιουργικότητας, του επιχειρηματικού τρόπου σκέψης, της ικανότητας εργασίας σε ομάδες, τις κοινωνικές ικανότητες, την ικανότητα χειρισμού ασαφών καταστάσεων, την παρότρυνση για μάθηση, τη συναισθηματική νοημοσύνη, την ικανότητα στρατηγικής σκέψης και οράματος, τις διαπολιτισμικές ικανότητες, τη διαχείριση έργων και διεργασιών, τον σχεδιαστικό τρόπο σκέψης, την ικανότητα λήψης αποφάσεων και επίλυσης προβλημάτων, τις ικανότητες διαχείρισης και ηγεσίας, τη διαχείριση συμμετεχόντων, τις ικανότητες διαχείρισης της γνώσης καθώς και τις προχωρημένες ικανότητες παρουσίασης.
 • Πληροφοριακά συστήματα. Περιλαμβάνει την ανάπτυξη ικανοτήτων σε μια πληθώρα θεμάτων όπως τη γνώση του κύκλου ζωής ανάπτυξης λογισμικού, τις ευέλικτες μεθόδους διαχείρισης, τη διασφάλιση της ποιότητας ψηφιακών συστημάτων, την ασφάλεια ψηφιακών συστημάτων, την αρχιτεκτονική συστημάτων και λογισμικού, βασικές έννοιες του Cloud Computing, του Internet of Things, των Data Analytics, της Τεχνητής Νοημοσύνης καθώς και της μεθοδολογίας ITIL.
 • Σχετικές με DevOps. Βασικές έννοιες της προσέγγισης DevOps (κουλτούρα και πρακτικές) καθώς και θεμάτων που άπτονται της διαχείρισης αποθετηρίου, της πρακτικής συνεχούς ενσωμάτωσης, της διαχείρισης διαμόρφωσης λογισμικού, της χρήσης εργαλείων κατασκευής-ανάπτυξης-ελέγχου λογισμικού, της ανάλυσης κώδικα καθώς και των εργαλείων συνεχούς ελέγχου.
 • Σχετικές με Έξυπνες Πόλεις. Περιλαμβάνει γνώσεις και ικανότητες που αφορούν: πλατφόρμες λειτουργίας έξυπνων πόλεων, επιχειρηματικά μοντέλα έξυπνων πόλεων και οικονομικής διαχείρισης, έξυπνες υπηρεσίες και λειτουργικές διαδικασίες, θέματα βιωσιμότητας έξυπνης πόλης, πρότυπα έξυπνων πόλεων και νομικά θέματα, ανθεκτικότητα έξυπνης πόλης, αστική διαχείριση, σχεδιασμό με βάση τις ανάγκες των πολιτών, διαχείριση των οικονομικών καθώς και των προμηθειών στις έξυπνες πόλεις.

 

Με την παρούσα πρόσκληση καλούνται οι ενδιαφερόμενοι: εργαζόμενοι σε Δήμους, στελέχη οργανισμών ΟΤΑ, στελέχη επιχειρήσεων, ελεύτεροι επαγγελματίες αλλά και άνεργοι να εγγραφούν στην κοινότητα πρακτικής (Community of Practice) του έργου. Η συμμετοχή στην κοινότητα πρακτικής εξασφαλίζει τα παρακάτω πλεονεκτήματα:

 • Συμμετοχή σε μια νέα δυναμική κοινότητα, αυτή των στελεχών που εστιάζονται στο μετασχηματισμό των πόλεων σε έξυπνες πόλεις.
 • Προτεραιότητα συμμετοχής στην εκπαίδευση. Η εκπαίδευση θα είναι ΔΩΡΕΑΝ και ο αριθμός των θέσεων είναι περιορισμένος.
 • Ενημέρωση για τα νέα του χώρου των έξυπνων πόλεων και ειδικά των εκπαιδευτικών θεμάτων έξυπνων πόλεων.
 • Επικοινωνία με άλλα στελέχη με κοινά ενδιαφέροντα (forum).

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της εκπαίδευσής τους, θα απονεμηθεί βεβαίωση εκπαίδευσης σε όλους τους συμμετέχοντες.