Ψηφιακές ικανότητες στελεχών έξυπνων πόλεων

  • Post author:
  • Post category:News
  • Post comments:0 Comments
Ψηφιακές ικανότητες στελεχών έξυπνων πόλεων

Η ανάπτυξη των πόλεων και ο ψηφιακός μετασχηματισμός τους είναι μια πολυδιάστατη διαδικασία, η οποία όμως τις περισσότερες φορές εστιάζεται στην ανάπτυξη τεχνικών λύσεων, χωρίς να δίνεται η αναγκαία έμφαση στην ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου. Η τεχνολογία μπορεί να προσφέρει νέες καινοτομικές λύσεις, αλλά παραμένει ωστόσο πάντα ένα μέσο που βρίσκεται στη διάθεση των πολιτών και των εργαζομένων.

Το έργο «DevOps Competencies for Smart Cities» υπό την αιγίδα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, έχει εστιάσει στην ανάπτυξη των ικανοτήτων του προσωπικού των πόλεων που επιθυμούν να γίνουν «έξυπνες», αναπτύσσοντας τρία νέα επαγγελματικά προφίλ. Τα νέα αυτά επαγγελματικά προφίλ είναι:

• σχεδιαστής έξυπνης πόλης (Smart City Planner),
• προϊστάμενος του τμήματος πληροφορικής έξυπνης πόλης (Smart City ΙΤ Manager) και
• ειδικός ψηφιακών συστημάτων έξυπνης πόλης (Smart City IT Officer).

Ο σχεδιαστής έξυπνης πόλης είναι το υψηλόβαθμο στέλεχος που μπορεί να σχεδιάσει τη στρατηγική της έξυπνης πόλης και να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις που προκύπτουν από τον ψηφιακό μετασχηματισμό, να ορίσει το πλαίσιο λειτουργίας των παρεχόμενων ψηφιακών υπηρεσιών αλλά και γενικότερα να αναπτύξει το όραμα της έξυπνης πόλης.

Ο προϊστάμενος του τμήματος πληροφορικής έξυπνης πόλης, με την υιοθέτηση κατάλληλων τεχνολογικών λύσεων, θέτει στόχους και ορίζει στρατηγικές για το τμήμα πληροφορικής, προκειμένου να υποστηρίξει την λειτουργία των ψηφιακών συστημάτων και υπηρεσιών των Πόλεων, ενώ παράλληλα είναι υπεύθυνος για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση νέων ψηφιακών υπηρεσιών.

Ο ειδικός ψηφιακών συστημάτων έξυπνης πόλης είναι εκείνος που μπορεί να αναλύσει τα οργανωτικά δεδομένα της πόλης, να ορίσει τις απαιτήσεις των πληροφοριακών συστημάτων, να εφαρμόσει καινοτόμες διεργασίες ανάπτυξης λογισμικού με κατάλληλα εργαλεία και τεχνικές DevOps, να προτείνει λύσεις βελτίωσης, να σχεδιάζει και να λειτουργεί τόσο τις υφιστάμενες όσο και τις νέες ψηφιακές υπηρεσίες και να παρέχει υποστήριξη σε διαφορετικού τύπου χρήστες των εφαρμογών της έξυπνης πόλης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να μάθουν περισσότερες πληροφορίες μέσω της ιστοσελίδας του έργου (https://smartdevops.eu).

Leave a Reply